Elif Burime Njerëzore

Eshte eksperienca disa vjecare e një ekipi të talentuar ekonomistësh, krah për krah me programues të zotë,  derdhur mbi një program revolucionar. Një program tejet i thjeshtë, ekstremisht efikas, plotësisht përmbushës i nevojave të burimeve njerëzore. Të dhënat e punonjësve, llogaritjet e pagave, listpagesat, urdhërpagesat e bankave, dokumentacioni i kërkuar nga inspektoriati i punës, lejet, raportet mjeksore madje dhe vërejtjet dhe shumë më tepër, që të gjitha të automatizuara vetëm një klik larg.
Elif Burimenjerezore ju çliron nga tensioni i kapjes së afateve, organizimit të punës dhe saktësisë së të dhënave. Ju rikthen pasionin e ditës se parë duke fituar sigurinë e një specialisti shumëvjecar!

Zbulo më shumë

Të Gjitha në Një

Menaxhim i të dhënave të punonjësve

Ndërveprim me sistemin e tatimeve

Baza e vlerësueshme

Lejet e punës

Menaxhim  i mungesave

Zbulo me shumë rreth burimenjerezore.com.al

Listëpagesa

Llogaritje automatike.Ndërveprim me sistemin e tatimeve.

Inspektoriati i punës

Lehtësi në raportimet e inspektoriatit të punës.

Përpilimi i raporteve për regjistrin e punëmarrësit  dhe shumë më tepër
nuk ka qënë asnjëherë me i thjeshtë .

Mundësi përshtatje

Programi ju mundëson te bëni llogaritjet e pagave në bazë të orëve të punës, ditëve te punës, kilometrave të kryera ose në bazë të çdo variable tjetër që ju dëshironi.

Lejet,raporte mjeksore

Lehtësi në menaxhim dhe raportim informacioni.

Menaxhimi i te dhenave

Ju mund të ruani, të përpunoni
dhe të raportoni pa gabime,
shumë shpejt dhe me kënaqesi.

Pamje nga programi

Gallery #1
Gallery #2
Gallery #3
Gallery #4
Gallery #5
Gallery #6
Gallery #7
Gallery #8

TABELA E ÇMIMEVE

BAZË

1-60 Punonjës

5.9në vit për punonjës

pa tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash
STANDART

61-249 Punonjës

5.4në vit për punonjës

pa tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash
PREMIUM

+250 Punonjës

4.8në vit për punonjës

pa tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash

Pse program për burime njerëzore?

Elif Burime Njerëzore është dizenjuar për të lehtësuar, organizuar, automatizuar veprimet e burimeve njerëzore për bizneset me 20 ose më shumë punonjës.

Elif Burime Njerëzore ju mundëson të menaxhoni  dhe njëkohesisht automatizoni të dhënat e punonjësve , listëpagesat , dokumentacionet e nevojshme për inspektoriatin e punës si dhe në organizimin e lejeve dhe raporteve të punonjëseve duke kursyer kohë dhe duke përsosur  saktësinë.

Elif Burime Njerëzore sfidon Exelin në saktësi, thjeshtësi si dhe në ruajtjen e konfidencialitetit të akseseve.

PSE DUHET ZGJIDHNI ELIF BURIME NJEREZORE?

 • Menaxhon të dhënat e cdo  punonjësi : Të dhënat bazë, kontaktet, pagesat, dokumentat e skanuara.
 • Listëpagesa  automatike : Pagesa të llogaritura në mënyrë automatike  për cdo punonjës, në cdo fundmuaji.
 • Dokumentacioni i nevojshëm për Inspektoriatin e punës.
 • Menaxhimi i lejeve dhe raporteve mjeksore: I thjeshtë, pa mbivendosje ose tejkalim të lejeve, pa rrezik për të lënë sherbimin zbuluar.
 • Mundësi për personalizim të mëtejshëm .
 • Elif Burime Njerëzore e merrni kudo në çdo desktop.
 • Të gjitha sherbimet në një aplikacion të vetëm.
 • Lehtësisht i perdorshëm nga cdo përdorues me njohuri minimale kompjuterike
 • Nuk ka nevojë për trajnime pas fazës fillestare të implementimit.
 • Perdorim intern dhe ekstern, aplikohet me lehtësi si në ambient zyre por dhe në cdo vendodhje distribucioni.

Elif Burime Njerëzore ruan të dhenat e punonjëseve dhe historikun e secilit punonjës duke  sjell lehtësi ne :

 1. Strukturim të detajuar dhe të mireorganizuar të të dhënave të punonjësit :Nuk do shpenzoni më kohë nëpër arkiva për të gjetur dokumentat e punonjësve.
 2. Automatizim të kalkulimit të pagës në bazë të variblave të ndryshëm (orë pune/ ditë pune // kilometra të kryera ose cdo variabël tjetër).
 3. Automatizim të kalkulimit të taksave,
 4. konvertimin të pages nga neto në bruto dhe anasjelltas për të gjithë punonjësit njëherësh.
 5. Automatizim i plotesimit te listpagesave në faqen e tatimeve. Automatizim i importitimit të ndryshimeve të punonjësve nga faqja e tatimeve.
 6. Gjeneron në mënyrë automatike regjistrin e punëmarrësit. me importimin e lispagesave nga faqja e tatimeve automatikisht gjenerohet rregjistri i punemarresit. Perfishin  dokumentat(licensa, cv etj), paga, pushimet,  raporti mjekoligjor, raportet mjekesore, materialet e marra ne dorezim nga punemarresi, verejtjet, kontrata, funksioni me te cilin ngarkohet ne kompani nese profesioni nuk perputhet me rolin qe do kryej. nje arshive e vertete elekronike tejet e sakte, lehtesisht e aksesueshme qe nuk ju ze pluhur e as nuk ju humbet.
 7. Menaxhon kërkesat për leje si dhe aprovimet ose shtyrjet e tyre, mungesat, listëpagesat për sigurimet dhe  shpërblimet.
 8. Mundëson Kontratat e punës në mënyrë automatike  plus dokumentacionin që duhen dorëzuar para se të fillohet puna përfshirë edhe raportet mjekësore që është i aftë për punë.

I Përshtatshëm Për Çdo Biznes

Elif Burime Njerëzore i përshtatet cdo lloj biznesi të vogël apo të madh .

Me anë te aplikacionit Elif Burime Njerëzore ju mund te menaxhoni në mënyrën më të mire burimet njerëzore të biznesit tuaj.

Elif Burime Njerëzore vs Excel.

 • Lehtësi në menaxhimi : Me Elif Burime Njerëzore mund te punojne disa veta njëkohësishtë per menaxhimin e burimeve njerezore ne nje kompani , mirëpo ne nje  Excel per menaxhimin e këtyre burimeve  nuk mund te punojnë më shumë se nje përson  në të njejtën kohë ne një Excel  .
 • Shmangë rriskun që mund të keqpërdoren të dhënat e Excel .

Rritë Efiçenën ne Biznes

Është një aplikacion që ndryshon mënyrën se si punohet :

 •  shkurton kohë
 • ul numrin e punonjësve që duhet te merreshin me këtë punë
 •  rrit efiçencen  pasi punohet  në mënyre automatike duke shmangur gabimet njerëzore

ELIF BURIME NJERËZORE