Elif Burime Njerëzore

Thjeshtëzon proceset e burimeve njerezore duke vendosur në qëndër të transformit  eksperiencën e të punësuarve .
Merrni lehtësisht rezultatet nëpërmjet njerezve,fitoni luftën për talente dhe drejtoni njerëzit rreth qëllimit të kompanisë tuaj.

Zbulo më shumë

Të Gjitha në Një

Menaxhim i te dhenave te punonjeseve

Ndërveprim me sistemin e tatimeve

Baza e vlerësueshme

Lejet e punës

Menaxhim  i mungesave

Zbulo me shumë rreth burimenjerezore.com.al

Listëpagesa

Llogaritje automatike.Ndërveprim me sistemin e tatimeve.

Inspektoriati i punës

Lehtësi në raportimet e inspektoriatit të punës.

Përpilimi i raporteve për regjistrin e punëmarrësit etj,
tashmë thjeshtëzohet.

Mundësi përshtatje

Programi  është fleksibël për të bërë përshtatje të mënyrave të ndryshme në llogaritje si dite,orë etj.

Lejet,raporte te ndryshme

Lehtësi në menaxhim dhe raportim informacioni.

Menaxhimi i te dhenave

Ju mund të ruani, të përpunoni
dhe të raportoni pa gabime,
shumë shpejtë dhe me kënaqesi.

Pamje nga programi

Gallery #1
Gallery #2
Gallery #3
Gallery #4
Gallery #5
Gallery #6
Gallery #7
Gallery #8

TABELA E ÇMIMEVE

BAZË

1-60 Punonjës

4.8 në vit për punonjës

me tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash
STANDART

61-249 Punonjës

4.2në vit për punonjës

me tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash
PREMIUM

+250 Punonjës

3.7në vit për punonjës

me tvsh

 • Te menaxhoje te dhenat e punonjesve
 • Te menaxhoje regjistrin e punemarresit
 • Vertetime per bazen e vleresueshme
 • Menaxhimi i lejeve
 • Menaxhimi i raporteve mjekesore
 • Importi i listepagesave nga excel ne program
 • Te menaxhoje hyrje daljet per sigurimet
 • Te gjeneroje listepagesen
 • Te menaxhoje mungesat
 • Te menaxhoje verejtjet
 • Te menaxhoje raportet
 • Te menaxhoje kerkesat per leje
 • Te menaxhoje kontratat e punes
 • Permbledhese listepagesash