Pse program për burime njerëzore?

Elif Burime Njerëzore është dizenjuar për të lehtësuar, organizuar, automatizuar veprimet e burimeve njerëzore për bizneset me 20 ose më shumë punonjës.

Elif Burime Njerëzore ju mundëson të menaxhoni  dhe njëkohesisht automatizoni të dhënat e punonjësve , listëpagesat , dokumentacionet e nevojshme për inspektoriatin e punës si dhe në organizimin e lejeve dhe raporteve të punonjëseve duke kursyer kohë dhe duke përsosur  saktësinë.

Elif Burime Njerëzore sfidon Exelin në saktësi, thjeshtësi si dhe në ruajtjen e konfidencialitetit të akseseve.

PSE DUHET ZGJIDHNI ELIF BURIME NJEREZORE?

 • Menaxhon të dhënat e cdo  punonjësi : Të dhënat bazë, kontaktet, pagesat, dokumentat e skanuara.
 • Listëpagesa  automatike : Pagesa të llogaritura në mënyrë automatike  për cdo punonjës, në cdo fundmuaji.
 • Dokumentacioni i nevojshëm për Inspektoriatin e punës.
 • Menaxhimi i lejeve dhe raporteve mjeksore: I thjeshtë, pa mbivendosje ose tejkalim të lejeve, pa rrezik për të lënë sherbimin zbuluar.
 • Mundësi për personalizim të mëtejshëm .
 • Elif Burime Njerëzore e merrni kudo në çdo desktop.
 • Të gjitha sherbimet në një aplikacion të vetëm.
 • Lehtësisht i perdorshëm nga cdo përdorues me njohuri minimale kompjuterike
 • Nuk ka nevojë për trajnime pas fazës fillestare të implementimit.
 • Perdorim intern dhe ekstern, aplikohet me lehtësi si në ambient zyre por dhe në cdo vendodhje distribucioni.

Elif Burime Njerëzore ruan të dhenat e punonjëseve dhe historikun e secilit punonjës duke  sjell lehtësi ne :

 1. Strukturim të detajuar dhe të mireorganizuar të të dhënave të punonjësit :Nuk do shpenzoni më kohë nëpër arkiva për të gjetur dokumentat e punonjësve.
 2. Automatizim të kalkulimit të pagës në bazë të variblave të ndryshëm (orë pune/ ditë pune // kilometra të kryera ose cdo variabël tjetër).
 3. Automatizim të kalkulimit të taksave,
 4. konvertimin të pages nga neto në bruto dhe anasjelltas për të gjithë punonjësit njëherësh.
 5. Automatizim i plotesimit te listpagesave në faqen e tatimeve. Automatizim i importitimit të ndryshimeve të punonjësve nga faqja e tatimeve.
 6. Gjeneron në mënyrë automatike regjistrin e punëmarrësit. me importimin e lispagesave nga faqja e tatimeve automatikisht gjenerohet rregjistri i punemarresit. Perfishin  dokumentat(licensa, cv etj), paga, pushimet,  raporti mjekoligjor, raportet mjekesore, materialet e marra ne dorezim nga punemarresi, verejtjet, kontrata, funksioni me te cilin ngarkohet ne kompani nese profesioni nuk perputhet me rolin qe do kryej. nje arshive e vertete elekronike tejet e sakte, lehtesisht e aksesueshme qe nuk ju ze pluhur e as nuk ju humbet.
 7. Menaxhon kërkesat për leje si dhe aprovimet ose shtyrjet e tyre, mungesat, listëpagesat për sigurimet dhe  shpërblimet.
 8. Mundëson Kontratat e punës në mënyrë automatike  plus dokumentacionin që duhen dorëzuar para se të fillohet puna përfshirë edhe raportet mjekësore që është i aftë për punë.

I Përshtatshëm Për Çdo Biznes

Elif Burime Njerëzore i përshtatet cdo lloj biznesi të vogël apo të madh .

Me anë te aplikacionit Elif Burime Njerëzore ju mund te menaxhoni në mënyrën më të mire burimet njerëzore të biznesit tuaj.

Elif Burime Njerëzore vs Excel.

 • Lehtësi në menaxhimi : Me Elif Burime Njerëzore mund te punojne disa veta njëkohësishtë per menaxhimin e burimeve njerezore ne nje kompani , mirëpo ne nje  Excel per menaxhimin e këtyre burimeve  nuk mund te punojnë më shumë se nje përson  në të njejtën kohë ne një Excel  .
 • Shmangë rriskun që mund të keqpërdoren të dhënat e Excel .

Rritë Efiçenën ne Biznes

Është një aplikacion që ndryshon mënyrën se si punohet :

 •  shkurton kohë
 • ul numrin e punonjësve që duhet te merreshin me këtë punë
 •  rrit efiçencen  pasi punohet  në mënyre automatike duke shmangur gabimet njerëzore

ELIF BURIME NJERËZORE